Ako podať výpoveď bez problémov? TAKTO!

Ako podať výpoveď bez problémov? TAKTO!
 • 30.11.2023
 • Lenka Biba Slovak

Všetky náležitosti výpovede zo strany zamestnanca v podmienkach Slovenskej republiky upravuje Zákonník práce a niektoré pojmy týkajúce sa výpovede rieši Občiansky zákonník.

Podanie výpovede je v každom prípade a za každých okolností právnym úkonom. Dnes sme si pre vás pripravili základné informácie o možnosti podania výpovede zo strany zamestnanca. Ako správne postupovať a aké máte práva a povinnosti?

Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer môže byť ukončený zo strany zamestnanca týmito spôsobmi:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca,
 • skončením v skúšobnej dobe,
 • skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Najjednoduchším spôsobom ukončenia pracovného pomeru je jeho ukončenie dohodou. V tom najideálnejšom prípade sa dohodnete so svojim zamestnávateľom na presnom dátume ukončenia pracovného pomeru. Vtedy sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom, takže ho takto môžete teoreticky ukončiť aj zo dňa na deň.

 • POZOR - dohoda sa VŽDY uzatvára písomne, pričom jedno vyhotovenie budete mať vy a jedno bude mať váš zamestnávateľ.
 • Pokiaľ o to požiadate, dohoda musí obsahovať dôvod vášho odchodu.
 • Dôvody skončenia pracovného pomeru zamestnanec v dohode ale uviesť nemusí.

Poznámka redakcie: Zamestnávateľ nie je povinný sa k dohode o skončení pracovného pomeru vyjadriť a ani s ňou súhlasiť. V takomto prípade pracovný pomer trvá aj naďalej a zamestnanec by mal pristúpiť k podaniu výpovede.

Neprehliadnite: 4 typy temperamentu: Objavte svoju osobnosť!

Výpoveď zamestnanca

Výpoveď môžete dať svojmu zamestnávateľovi z akéhokoľvek dôvodu, ale aj bez uvedenia dôvodu.

POZOR - váš pracovný pomer sa ale v tomto prípade neskončí okamžite, ale až po uplynutí zákonom ustanovenej alebo dohodnutej výpovednej doby.

 • Dĺžka výpovednej doby je najmenej jeden mesiac.
 • Ak ste zamestnaný u zamestnávateľa už dlhšie ako rok, dĺžka výpovednej doby je najmenej dva mesiace.

Ako dať výpoveď zamestnávateľovi + doručovanie výpovede

Výpoveď musí byť doručená písomne, inak je neplatná.

 • Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Takže ak podáte výpoveď napríklad 23. júla, výpovedná doba začne plynúť až od 1. augusta a skončí sa 31. septembra.
 • V každom prípade si ale dajte pozor na to, aby ste počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa zostali v práci, pretože v opačnom prípade má váš zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu.

Poznámka redakcie: Ak zamestnanec nezotrvá v práci počas plynutia výpovednej doby, má zamestnávateľ podľa § 62 Zákonníka práce právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

 • Ak ste sa ale pri uzatvorení pracovnej zmluvy so zamestnávateľom dohodli na možnosti ukončenia výpoveďou aj bez plynutia výpovednej doby, môžete tak podať výpoveď prakticky okamžite.

Poznámka redakcie: Ak sa v priebehu výpovednej doby stane zamestnanec dočasne práceneschopným, výpovedná doba sa mu o túto dobu nepredlžuje, ale plynie, akoby práceneschopný nebol. Jej predĺženie o túto prekážku v práci platí iba v prípade, ak mu výpoveď dal zamestnávateľ. Vtedy sa pracovný pomer nekončí uplynutím výpovednej doby, ale až ukončením práceneschopnosti.

Zákaz výpovede

V prípade podania výpovede zamestnancom sa na neho podľa § 64 Zákonníka práce nevzťahuje tzv. zákaz výpovede. To znamená, že zamestnanec ju môže podať aj počas trvania práceneschopnosti alebo materskej, či rodičovskej dovolenky.

Nárok na odstupné

Pri podaní výpovede zo strany zamestnanca mu nepatrí nárok na odstupné. Má však nárok na odchodné, ak sa už počas trvania pracovného pomeru stal starobným, predčasne starobným alebo invalidným dôchodcom. Nárok na odchodné mu patrí aj v prípade, ak o priznanie takéhoto dôchodku požiadal do 10 dní od skončenia pracovného pomeru.

Odporúčame aj: Karma - tajomstvo úspechu a šťastia

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom

Pracovný pomer môžete okamžite ukončiť v prípade, ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ vás do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku nepreradil na inú pre vás vhodnú prácu,
 • vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 • je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie,
 • ste mladistvý zamestnanec (teda máte menej ako 18 rokov) a nemôžete vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojej morálky.

POZOR - okamžite môžete skončiť pracovný pomer iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete. Okamžité skončenie pracovného pomeru musíte oznámiť písomne, musíte v ňom vymedziť jeho dôvod a do 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete, ho doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Poznámka redakcie: Na rozdiel od výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru nie je možné odvolať.

Tip pre vás: Najlepší spôsob, ako urobiť životne dôležité rozhodnutie

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca

V skúšobnej dobe môžete ako zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.

 • Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru však doručte zamestnávateľovi aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
 • Nedodržanie tejto lehoty však nemá vplyv na jeho platnosť.

Skúšobná doba je dohodnutá v pracovnej zmluve pred začatím pracovného pomeru, a to v trvaní najviac tri mesiace.

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

Pred uplynutím dohodnutej doby môžete skončiť pracovný pomer nasledovne, pričom platia rovnaké pravidlá ako pri pracovnom pomere na dobu neurčitú:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením,
 • skončením v skúšobnej dobe.

 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní